Kostel Veliny Veliny Cyklostezka Pohádkový les Tabor Na kole dětem Zvon

POZOR-mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy ptačí chřipky

Státní veterinární správa pro Pardubický kraj vydala nařízení mimořádných veterinárních opatření, z důvodu nálezu nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (subtypu H5)-ptačí chřipky ve Žďáru nad Orlicí.

Naše obec spadá do DOZOROVÉHO PÁSMA.

Vše se dočtete podrobně na úřední desce -článek "NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY".

Ve zkratce nejdůležitější informace:

Všem nekomerčním chovatelům drůbeže se nařizuje:

sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě.

zajistit neprodleně odstranění uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí

zajistit dodržování přiměřených opatření k minimalizaci přenosu aviární influenzy (ptačí chřipky) při vstupu a opouštění chovných zařízení-použití vhodných dezinfekčních prostředků.

Zakazuje se:

-vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opouštění bez souhlasu Krajské veterinární správy (toto neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostor hospodářství, v nichž nemají žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež a ptactvo chované v zajetí chovány).

-pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek

-pořádání svodů, výstav, trhů drůbeže a ptactva chovaného v zajetí

-vypouštění zvěře za účele zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí

Poučení o nákaze:

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtí může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovanýchpomůcek, krmiva, vody, apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávící ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může vyjímečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.